Vedtægter

Vedtægterne kan læses i deres fulde længde og kan hentes i PDF-format her: LGBT+ Danmarks vedtaegter 2019

VEDTÆGTER FOR LGBT+ DANMARK, LANDSFORENINGEN FOR BØSSER, LESBISKE, BISEKSUELLE OG TRANSPERSONER

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er “LGBT+ Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner”.

Foreningens hjemsted er, hvor foreningens sekretariat forefindes.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at arbejde for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og andre minoritetspersoner for så vidt angår seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika, og at arbejde for disses politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, ligestilling, sundhedstilstand og trivsel såvel nationalt som internationalt.

Foreningens formål tilstræbes opfyldt gennem politisk, socialt, rådgivnings-, informations- og projektarbejde.

Foreningen er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende.

§ 3. Medlemskab

Som medlem af foreningen kan optages enhver, som sympatiserer med foreningens formål.

Foreningens medlemmer under 30 år kan optages i ungdomsafdelingerne.

Alle møder i foreningen er, bortset fra ved behandling af personsager, i udgangspunktet åbne for foreningens medlemmer. Foreningens medlemmer har, bortset fra ved behandling af personsager, adgang til foreningens arkiver, bogholderi og regnskabsmateriale.

Støttemedlemskab kan tildeles enkeltpersoner, organisationer, institutioner, foreninger, private virksomheder, forbund eller andre sammenslutninger, som kan tilslutte sig foreningens formål og som ønsker at bidrage til gennemførelsen af foreningens arbejde. Et støttemedlemskab giver ikke stemmeret ved landsmødet.

Medlemmer og personer der deltager i foreningens aktiviteter og tilbud skal følge foreningens code of conduct. Code of conduct gennemgås og vedtages på landsmødet.

§ 4. Udelukkelse og eksklusion

Såfremt landsledelsen vurderer, ved 2/3 flertal, at en person, der deltager i foreningens arbejde eller tilbud, aktivt modarbejder foreningens formål og virke eller bryder foreningens code of conduct, kan denne indstilles til eksklusion.

Eksklusionen kan besluttes efter en høringsproces, hvor personen med evt. bisidder indkaldes til et møde på baggrund af en skriftlig indkaldelse, hvor de væsentligste kritikpunkter fremgår.

Landsledelsen skal behandle alle klager om brud med foreningens code of conduct. Klagerne behandles fortroligt, og landsledelsen skal fortælle den, der indgiver klagen deres vurdering. Hvis klagen omhandler et landsledelsesmedlem, deltager denne ikke i vurderingen, og kan ekskluderes på lige fod med andre medlemmer.

Et støttemedlem kan også ekskluderes såfremt Landsledelsen vurderer at medlemskabsindehaveren bryder foreningens code of conduct, efter ovenstående høringsproces.

§ 5. Landsmødet

Landsmødet er foreningens højeste myndighed.

Ordinært landsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Tid og sted for ordinært landsmøde samt angivelse af sidste frist for indgivelse af forslag bekendtgøres til hvert enkelt medlem med mindst 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære landsmøde, skal være landsledelsen i hænde senest 4 uger før landsmødet. Det tilstræbes at landsmødet afholdes på skiftende lokationer i landet, dog mindst hvert 3. år vest for Storebælt.

Endelig indkaldelse til ordinært landsmøde sker via foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel og skal indeholde foreningens beretning, forslag til forretningsorden for landsmødet, indkomne forslag, forslag til fremtidigt arbejde, budgetter og en kommenteret gennemgang af foreningens reviderede årsregnskab.

Landsmødet har som minimum følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.
 2. Landsledelsens beretning.

2.1 Beretning fra nedsatte udvalg.

 1. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab.
 2. Indkomne forslag.
 3. Fremlæggelse af årsprogram.
 4. Godkendelse af landsforeningens budget.
 5. Godkendelse af Code of Conduct.
 6. Valg til landsledelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Landsmødets beslutningsdygtighed

Et landsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. Ethvert medlem, som, inden landsmødet begynder, har indbetalt kontingent, har stemmeret. Hvert medlem har én stemme på landsmødet. Der kan stemmes ved underskrevet fuldmagt, dog kan hver person maksimalt medbringe 2 fuldmagter.

Til landsmødebeslutninger kræves almindeligt stemmeflertal, til vedtægtsændringer og beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom dog 2/3 stemmeflertal.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst tre medlemmer forlanger det samt ved personvalg.

Valgprocedure

Landsmødet vælger 9 medlemmer til landsledelsen for 2-årige perioder således, at 5 henholdsvis 4 afgår hvert andet år.

Forpersonen vælges ved direkte afstemning på landsmødet. Dernæst vælges de øvrige medlemmer til landsledelsen. Landsledelsen konstituerer sig selv med en næstforperson på førstkommende landsledelsesmøde.

Ved valg til den resterende landsledelse har hvert stemmeberettiget medlem et antal stemmer der svarer til de pladser, der skal udfyldes minus én.

Ethvert medlem kan kandidere til landsledelsen ved opstilling på landsmødet.

Valg til enhver post i landsledelsen kræver mindst 10% af de afgivne stemmer. Er der efter første valgrunde ikke tilstrækkeligt med kandidater, der har modtaget 10% af de afgivne stemmer foretages en valgrunde mere. Er der efter anden valgrunde stadig ikke et tilstrækkeligt antal kandidater, der har modtaget mindst 10% af de afgivne stemmer står pladserne tomme.

Landsmødet vælger op til 2 suppleanter for 1-årige perioder. Såfremt et medlem af landsledelsen udtræder, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge frem til det førstkommende ordinære landsmøde.

Såfremt flere ledige pladser end de 4 henholdsvis 5 skal udfyldes ved et landsmøde tildeles de 4 hhv. 5 kandidater, som får flest stemmer, mandaterne på to-årige perioder, mens de resterende tildeles mandaterne på en halv valgperiode dvs. ét år.

§ 6. Ekstraordinært landsmøde

Ekstraordinært landsmøde afholdes, når et flertal af landsledelsens medlemmer ønsker det, eller når mindst 50 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til landsledelsen, ledsaget af en til landsmødet motiveret dagsorden.

Ekstraordinært landsmøde afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og skal være vedlagt en motiveret dagsorden.

En landsledelse valgt på et ekstraordinært landsmøde afgår på førstkommende ordinære landsmøde.

§ 7. Landsledelsen

Landsledelsen består af forperson, næstforperson og op til 7 menige medlemmer. Til landsledelsesmøder deltager sekretariatschefen, en repræsentant for LGBT+ Ungdom samt ved relevante punkter en medarbejderrepræsentant – disse deltager uden stemmeret.

Forpersonen er øverste ansvarlig for at man at LGBT+ Danmark arbejder for at indfri sit formål. Efter hvert landsmøde udarbejdes en funktionsbeskrivelse for forperson, næstforperson, forretningsudvalg samt en ansvarsfordeling i landsledelsen.

Landsledelsen har følgende overordnede opgaver:

 • Fremme af foreningens formål
 • Udarbejde foreningens strategi
 • Påse, at foreningens organer arbejder inden for foreningens vedtægter
 • Repræsentere foreningen og foreningens medlemmer
 • Realisere foreningens politiske program.
 • Fastlæggelse af rammerne for foreningens organisatoriske arbejde.
 • Ansætte sekretariatschef for LGBT+ Danmark.
 • Økonomi
 • Koordinere pressehenvendelser
 • Udpege en GDPR-ansvarlig
 • Kontakt til grupper og medlemmer

 

Landsledelsens organisering

Hvis forpersonen eller næstforpersonen afgår i valgperioden, konstituerer landsledelsen blandt sine medlemmer en ny forperson eller næstforperson indtil førstkommende landsmøde.

Landsledelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af højst fire medlemmer. Forretningsudvalget må dog aldrig udgøre halvdelen eller mere af landsledelsen.

Intet landsledelsesmedlem kan beklæde lønnede hverv i foreningen.

Alle tillidshverv i foreningen er ulønnede.

Landsledelsens arbejdsgang

Landsledelsen udarbejder forretningsorden og nedsætter eller godkender politiske udvalg til realisering af foreningens formål.

Landsledelsen er ansvarlig for, at der findes et kommissorium, der anviser retningslinjer for arbejdet i de politiske udvalg. De politiske udvalg udvikler politik på deres respektive områder. En politik er gældende, når denne er godkendt af landsledelsen.

Herudover kan landsledelsen nedsætte eller godkende andre udvalg, arbejdsgrupper eller lign.

Landsledelsens mødedagsordener og -referater skal gøres tilgængelige for foreningens medlemmer. Dog skal personfølsomme oplysninger tilbageholdes.

Landsledelsen træffer beslutning om et udvalg eller en arbejdsgruppes opløsning efter disse er blevet hørt.

Landsledelsen skal sikre tydelig, rettidig og relevant intern kommunikation til foreningens medlemmer.

Landsledelsen skal sikre, at der gennem relevante medier orienteres såvel indadtil som udadtil om beslutninger og debatter i foreningen samt løbende orienteres om foreningens aktiviteter.

Landsledelsens beslutningsdygtighed

Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede (online tilstedeværelse er også gældende), herunder forpersonen eller næstforperson. Til beslutninger kræves almindeligt flertal. Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Tegningsregler

Foreningen tegnes i retsforhold af to medlemmer af landsledelsen i forening, hvoraf den ene skal være forpersonen.

Landsledelsen kan meddele prokura, som aldrig kan være eneprokura.

 § 9. Sekretariatet

LGBT+ Danmarks daglige ledelse varetages af den ansatte sekretariatschef i samarbejde med forpersonen. Den nærmere beskrivelse af samarbejdet skal fremgå af en opgavefordeling, som forelægges Landsledelsen til godkendelse. Sekretariatschefen ansættes af landsledelsen, er daglig leder af sekretariatet og virker under ansvar over for landsledelsen. Sekretariatschefen ansætter foreningens medarbejdere i henhold til samarbejdsbeskrivelsen. Ansættes der leder med personaleansvar, skal det godkendes af landsledelsen.

Sekretariatet er sekretariat for alle foreningens organer.

§ 10. Økonomi

Landsledelsen er ansvarlig for foreningens samlede økonomi.

Landsledelsen udarbejder et budget for foreningen, som forelægges til godkendelse på det ordinære landsmøde.

Medlemskontingentet fastsættes på landsmødet.

Landsmødet fastsætter den andel af kontingentet i ungdomsafdelingen og andre afdelinger, der afregnes til foreningen, og kan fastsætte særlige kontingentsatser for særligt afgrænsede medlemsgrupper.

Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse i en kommenteret form på det ordinære landsmøde.

Tilskud, der modtages i forbindelse med projekter, eller som er øremærkede til bestemte formål, skal henstå på en særskilt bankkonto og må kun anvendes til det angivne formål.

Arv og gaver, der modtages under forudsætning af anvendelse til særlige formål, skal anvendes til disse formål, så længe disse formål er i overensstemmelse med foreningens mål.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske, såfremt det godkendes af landsledelsen med 2/3 flertal af den samlede landsledelse og vedtages af landsmødet.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Foreningens regnskaber revideres af en på landsmødet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 11. Ungdomsafdelinger

Ungdomsafdelinger arbejder til fremme af og i overensstemmelse med foreningens formål.

Ungdomsafdelingernes vedtægter fastsættes på afdelingens generalforsamling.

Det nærmere samarbejde mellem LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdom fastlægges i en samarbejdsaftale, som udarbejdes og godkendes af Landsledelsen og bestyrelsen i ungdomsafdelingerne. Samarbejdsaftalen ajourføres hvert år efter afholdelse af generalforsamling og landsmøde.

Ungdomsafdelingerne har fuldt selvstyre inden for rammerne af en samarbejdsaftale.

Ungdomsafdelingernes bestyrelser er ansvarlige for afdelingernes aktiviteter og økonomi.

 

§ 12. Lokalafdelinger

Lokalafdelinger arbejder til fremme af og i overensstemmelse med foreningens formål.

Det nærmere samarbejde mellem LGBT+ Danmark og den enkelte lokalafdeling fastlægges i en samarbejdsaftale, som udarbejdes og godkendes af Landsledelsen og bestyrelsen i lokalafdelingen. Samarbejdsaftalen ajourføres hvert år efter afholdelse af generalforsamling og landsmøde.

§ 13. Arkiver

Foreningens arkiver, herunder modtagne privatarkiver, må ikke destrueres.

Arkiverne skal opbevares i henhold til foreningens arkivreglement.

Landsledelsen vedtager foreningens arkivreglement.

§ 14. Opløsning

Foreningen kan kun opløses, såfremt der ved skriftlig afstemning blandt alle medlemmer er 4/5 stemmeflertal af de afgivne stemmer herfor.

Ved opløsning tilfalder foreningens midler en humanitær organisation, hvis muligt en organisation der arbejder med LGBT+ personer. Den siddende landsledelse beslutter hvilken organisation.

Ved opløsning overdrages foreningens arkiver, herunder modtagne privatarkiver, til Rigsarkivet.

Vedtaget på landsmødet i Aarhus den 23. november 2019.